Departamentul Matematică-Informatică

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 

Studii universitare de LICENȚĂ acreditate (3 ani – cursuri de zi):

1. Matematică (HG 410/25.04.2002, HG 749/24.06.2009, Rap.ARACIS 52/26.02/2015)

2. Informatică (HG 944/29.08.2002, Rap. ARACIS 375/10.04.2008, HG 635/11.06.2008, Rap. ARACIS din 4828/26.07.2012)

Studii universitare de MASTER acreditate (2 ani – cursuri de zi):

1. Matematică aplicată (Rap. ARACIS 764/16.06.2008, OMECT 4936/30.07.2008)

2. Matematică didactică (Rap. ARACIS 682/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)

3. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (Advanced Techniques for Information Processing) (cf. Rap. ARACIS 266/25.06.2014)

4. Metodologii avansate de prelucrare a informației (Advanced Techniques for Information Processing) (Rap. ARACIS 766/16.06.2008, OMECT 4936/30.07.2008)

5. Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software (Rap. ARACIS 681/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)

 Studii universitare de DOCTORAT acreditate (3 ani – cursuri de zi):

1. Matematică (din1993)

2. Informatică (din 2002)

 Studii postuniversitare (pentru cadre didactice) de conversie profesională în domeniile:

1. Matematică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)

2. Informatică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)

La admiterea pentru anul universitar 2017-2018 au fost scoase la concurs:

- 100 de locuri la programul de licență Informatică (dintre care 21 subvenționate, 1 loc pentru romi, 1 loc pentru studenți din Republica Moldova)

- 30 de locuri la programul de licență Matematică (dintre care 23 subvenționate, 1 loc pentru romi, 1 loc pentru studenți din Republica Moldova)

- 100 de locuri la programele de master de Matematică (dintre care 12 subvenționate și 1 loc pentru romi)

- 100 de locuri la programele de master de Informatică în limba engleză sau limba română (dintre care 14 subvenționate și 1 loc pentru romi) 

Principalele ocupații conform COR (clasificarea ocupațiilor din România) pentru absolvenții domeniului de licență Informatică:

-          informatician designer

-          administrator baze de date

-          administrator rețea

-          consultant IT

-          programator

-          analist

-          asistent cercetare în informatică

-          profesor gimnaziu

-          asistent achiziție și analiză date

-          asistent proiectare sisteme informatice

-          consultant în informatică

-          asistent de cercetare în matematică-informatică.

Competențe ale absolvenților domeniului de licență Informatică:

Analiza, specificarea, proiectarea, testarea; Implementarea sistemelor informatice; Dezvoltarea, instalarea și întreținerea sistemelor de programe; Configurarea și întreținerea rețelelor de calculatoare; Proiectarea şi gestiunea bazelor de date; Proiectarea, administrarea, dezvoltarea WEB, sisteme de comunicare; Achiziţie de date, modelarea şi proiectarea sistemelor.

Principalele ocupații conform COR pentru absolvenții domeniului de licență Matematică:

-          profesor

-          referent de specialitate matematician

-          matematician

-          cercetător în informatică

-          asistent de cercetare în matematică

-          cercetător în matematică aplicată

-          asistent de cercetare în matematică aplicată.

Competențe ale absolvenților domeniului de licență Matematică:

- Înţelegerea noţiunilor fundamentale ale domeniului ştiinţific (matematică, informatică);
- Aplicarea cunoştinţelor fundamentale în rezolvarea şi formularea de probleme;
- Abordarea interdisciplinară a fenomenelor naturale;
- Utilizarea calculatorului în prelucrarea informaţiei;
- Asigurarea nivelului ştiinţific de bază necesar specializării prin studii doctorale.

ADMITERE 2018
Studii de licen
ță
Matematică / Informatică

Criterii de selecție:

 1.       Media de admitere la matematică sau informatică

              = 50% * media generală a examenului de bacalaureat

             + 25% * nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat

             + 25% * nota la proba E d) din cadrul examenului de bacalaureat, proba la alegere

2.       Eseu motivațional – admis/respins (șablon care se depune la înscriere)

 Criterii de departajare:

 

 

1.       Media la examenul de bacalaureat

2.       Nota la proba scrisă la Limba și literatura română (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat

3.       Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere

4.       Media multianuală

Calendarul admiterii

la Departamentul Matematică-Informatică

Înscriere la concurs

Afişare rezultate

Contestaţii

înmatriculări

Afişare rezultate finale concurs de admitere

Depunere

soluţionare

SESIUNEA I – IULIE 2018

10-23 iulie

24 iulie

24 de ore de la

26-30 iulie

31 iulie

afişarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2018

1-10 sept.

11 sept.

24 de ore de la

13-17 sept.

18 sept.

afişarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare


Taxa de înscriere la concursul de admitere licență este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:

-          potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în

-          învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în  cămine;

-          bursieri ai statului român;

-          orfani de ambii părinţi;

-          copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;

-          copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;

-          copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

-          copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.

Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din Piteşti.

Taxa de înmatriculare este de 100 lei.

La înmatriculare de achită 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2018-2019.

În anul universitar 2017-2018, taxa de școlarizare la programele de studii de licență și master de la Departamentul matematică-informatică este de 2900 lei / an, la programul de conversie profesioanală de Matematică taxa este de 1200 lei / semestru, iar la programul de conversie profesioanală de Informatică taxa este de 130 lei / semestru.

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere LICENȚĂ:

a.      eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a  capacităților cognitive;

b.      dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere);

c.       fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);

d.      2 fotografii tip buletin;

e.     diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta:

       - copie diplomă de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

       - adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;

copie a legitimaţiei de concurs unde s-a înscris anterior.

f.        foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);

g.       adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru  studenţii care urmează o a doua specializare);

h.      certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

i.       cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

j.       aviz medical eliberat de medicul de familie;

k.      chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

l.       acte doveditoare pentru scutire taxă de înscriere (dacă este  cazul);

m.    candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de  prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a  acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Acte necesare înmatriculării:

-          cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate conform RMU);

-          diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);

-          foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);

-          dovada achitării taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;

-          dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2018-2019;

-          Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.

Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să depună, până la data prevăzută în prezentul regulament, diploma de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2018, în original, la secretariatul facultății.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat prin grantul de studii.

Studenții de la programele de studii de licență sau de master din cadrul Departamentului matematică-informatică au posibilitatea de a urma și cursuri psihopedagogice (câte unul în fiecare semestru) organizate de PPD (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic) în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Acestea sunt gratuite pentru studenții la buget, iar pentru cei la taxă costurile sunt între 150 lei și 200 lei / modul.

 BURSE

Pe perioada studiilor, studenții de cursurile de zi înmatriculați pe locuri subvenționate de la bugetul de stat sau la cu taxă pot beneficia de următoarele categorii de burse:

- burse de performanță (în ordinea descrescătoare a mediilor, din anul al II-lea);

- burse de merit (în ordinea descrescătoare a mediilor);

- burse de ajutor social (în funcție de situația materială a familiei studentului);

- burse pentru ajutor social ocazional (naștere/deces, pentru  îmbrăcăminte, etc.);

- alte tipuri de burse (de la Consiliul Județean Argeș sau Primăria Argeș pentru studenți cu rezultate bune la învățătură).

Se pot acorda concomitent burse de performanță / studiu cu burse de ajutor social. Fondul de burse la FSEFI: 15% pentru burse de  performanță, 50% pentru burse de merit, 35% pentru burse sociale.

Cuantumul lunar al burselor în anul universitar 2017-2018: bursă de performanță 900 lei, bursa de merit 700 lei, bursa socială 580 lei. O condiție pentru obținerea bursei sociale în semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018 era ca venitul să fie mai mic sau egal decât 1097 lei / membru de familie în medie pe ultimele 3 luni.

 Mobilități ERASMUS+ pentru studenți

Mobilitățile Erasmus+ de studiu se pot efectua la o universitate parteneră din străinătate, timp de 3-12 luni / ciclu de studii. Grantul este de 450-500 Euro / lună.

Mobilitățile Erasmus+ de practică (plasament) se pot efectua la o instituție sau universitate parteneră din străinătate, timp de 2-12 luni / ciclu de studii. Grantul este de 650-700 Euro / lună. Avem instituții partenere în următoatele țări: Franța, Germania, Spania, Grecia, Lituania, Macedonia, Bulgaria, Turcia, Polonia, Rusia.

Activitatea desfășurată în timpul mobilității Erasmus este recunoscută și echivalată la Universitatea din Pitești.

De asemenea, studenții pot participa la programul național Work and Travel USA pe timpul vacanțelor de vară.

 

Facilități pentru studenți

 

- legitimații de transport pentru gratuitate la transportul cu trenul în  România, clasa a II-a, pentru studenții de la forme de învățământ cu frecvență;

- decontarea a 50% din costul abonamentelor de transport în comun, pe o distanță de până la maxim 30 km, petru studenții de la cursuri cu frecvență, cu vârsta de până la 26 de ani;

- tabere studențești de 10 zile la mare sau munte pe perioada vacanței de vară, pentru studenți la buget, integraliști, cu rezultate școlare bune.

 

Organizaţii studenţeşti

Studenții noștri pot adera la următoarele asociații studențești pentru a avea diverse oportunități de dezvoltare personală, profesională, antreprenorială și socială:

·         Asociația studenților Universității din Pitești;

·         Asociația internațională a studenților AIESEC, cu sediu și în Pitești, ce coordonează inclusiv internshipuri internaționale plătite.

 

Biblioteci, platforma de e-learning

Universitatea din Pitești dispune de o bibliotecă modernă și spațioasă, corpul central fiind corpul I situat în apropierea clădirii S în care ne desfășurăm activitatea. Biblioteca pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice săli de lectură cu acces direct la publicații, secții de împrumut pe termen lung, rețea de calculatoare cu mai multe stații de lucru pentru acces la Internet, catalog online (OPAC), spații moderne de depozitare a fondului de publicații.

Platforma de e-learning (Moodle) a universității gestionează, pe facultăți și departamente, cursuri, laboratoare, documentație, forumuri de discuții ale cadrelor didactice titulare și asociate. Este un sistem de învățare complementar, puternic, bazat pe standarde, care oferă utilizatorilor o varietate de posibilități de administrare, de organizare și gestionare eficientă a activităților și resurselor de învățământ.

Academia Oracle este o platformă de învățare cursuri IT on-line, ce poate fi accesată de studenții departamentului nostru.

Dreamspark oferă software profesional Microsoft gratuit cadrelor didactice și studenților din departamentul Matematică-Informatică.

 Cadre didactice titulare şi asociate

Departamentul matematică-informatică are 22 cadre didactice titulare și 12 cadre didactice asociate.

La fiecare program de studiu, este numit câte un cadru didactic îndrumător de an care consiliază și mențin permanent legătura cu studenții, oferă informații și lămuriri suplimentare ori de câte ori este nevoie, sprijină studenții în orice aspect legat de pregătirea sa profesională, dar și legat de posibile probleme de natură socială, familială sau personală.

 

Publicații ale Departamentului Matematică-Informatică

 

·         Revista de matematică-informatică a departamentului;

·         Buletinul Ştiinţific al Universităţii din Piteşti, Seria Matematică şi Informatică.

 

Competiţii şi evenimente pentru studenţi

·         Sesiunea de comunicări științifice pentru studenți;

·         Concurs și workshop “Web applications contest and workshop for students”;

·         Concursul “Programming Day for High School” cu participarea elevilor și cadrelor didactice din licee;

·         Doctoral Student Workshop in Computer Science / Mathematics;

·         Java Competition pentru universități – concurs național  organizat de Oracle Academy;

·         Concurs organizat de Endava Pitești – Code4Pitesti Hackathon;

·         Salon de invenții și creativitate organizat la nivel de universitate, cu participare regională.

Companii partenere şi oportunităţi

S.C. Lisa DRAEXLMAIER Autopart Romania SRL, firmă de dezvoltare IT a companiei Draexlmaier Group producătoare de componente pentru maşini precum: BMW, Audi, etc., oferă studenților cursuri speciale de pregătire, internshipuri de 6 luni plătite, vizite la companie, etc.

GROUPE RENAULT România, companie cu departamente IT în sediul din Mioveni sau în Centrul tehnic de cercetare de la Titu, oferă anual o diversitate de stagii de practică plătite prin programul “Drive Your Future”.

PRODINF Software, unul dintre principalii jucători naţionali pe piaţa de furnizare a unor soluţii informatice de business, cu soluții completă pentru managementul organizațiilor din diverse industrii, oferă studenților posibilitatea de a realiza practică la companie pe timpul verii, programe de pregătire speciale, etc.

ROWEB Development SRL, companie locală specializată în dezvoltare de soluţii software moderne şi consultanţă IT, oferă studenților stagii de vară, workshop-uri de programare mobilă și programare web, ne susține în jurizare de concursuri de programare, dotare completă a unui laborator de informatică, sponsorizări, etc.

OSF Global Services, companie multinațională de dezvoltare software, soluții eCommerce și cloud, oferă posibilitatea de îmbunătățire a cunoștințelor web prin intermediul OSF Academy, internshipuri plătite în lunile iulie și august, workshop-uri, vizite la companie.

KEPLER Rominfo, unul dintre principalii furnizori de servicii şi soluţii informatice personalizate din România, are peste 300 de specialişti în cele 3 puncte: Bucureşti, Piteşti (din 2005), Craiova;

ENDAVA, companie de servicii IT, cu al patrulea centru de dezvoltare din România deschis in Pitești, cu sediul central la Londra, oferă studenților posibilitatea de a participa la concursuri și workshopuri organizate de aceștia, internshipuri, vizite la companie, etc.

VAUBAN este o companie IT relativ nouă în Pitești, în creștere, inovativă, de procese de business și servicii informatice.

ARCTIC, companie din Găești cu departament de IT, oferă studenților posibilitatea realizării stagiilor de vară la companie, etc.

Alte companii IT partenere: Media Arrasoft, Syberslotz Services, Boost IT, Brainup, Infotech, Prosoft, etc.

  

Cămine studențești

Universitatea din Pitești pune la dispoziția studenților căminele 2 și 3 din str. Aleea școlii normale nr. 7 (lângă corpul B al Universității din Pitești, str. Gheorghe Dora nr. 41), cu 196 de camere și 753 de locuri. De asemenea, studenții au posibilitatea de a servi masa la cantina universitară cu autoservire de 100 de locuri. Se intenționează și deschiderea unei linii de servire pentru studenți și cadre didactice la Academica, lângă Rectorat.

Pentru anul universitar 2017-2018, taxele de cazare sunt: 110lei/lună pentru un student cu subvenție, 160lei/lună pentru un student pe loc cu taxă, 60lei/lună pentru un student cu un părinte cadru didactic.

 

Back