Page 8 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 8

7     Actele necesare înscrierii la concursul de admitere LICENȚĂ:
     a. eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a  capacităților
       cognitive;
     b. dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere);  Page | 7
     c. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);
     d. 2 fotografii tip buletin;
     e. diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se
       exceptează absolvenţii promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţă,
       dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care
       anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din
       afara facultăţii, vor prezenta:
       - copie diplomă de bacalaureat (sau copie adeverinţă); în adeverința
       eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media
       generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și
       faptul că nu a fost eliberată diploma;
       - adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă
       facultate;
       - copie a legitimaţiei de concurs unde s-a înscris anterior.
     f. foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
     g. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii
       care urmează o a doua specializare);
     h. certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două
       documente, originalul se va restitui posesorului);
     i. cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două
       documente, originalul se va restitui posesorului);
     j. aviz medical eliberat de medicul de familie;
     k. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de lei;
     l. acte doveditoare pentru scutire taxă de înscriere (dacă este cazul);
     m. candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de
       prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor
       studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
       Educaţiei Naționale.
                     7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13