Page 9 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 9

8


        Acte necesare înmatriculării:

     - cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de
      facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate conform RMU);
     - diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi
      pelocurile finanţate de la buget);
     - foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile
      finanţate de la buget);
     - dovada achitării taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
     - dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă
      domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul
      Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2018-2019;
     - Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de
      candidat.

     Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie
     săprezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și
     foaie matricolă).

     În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de
     studii au obligaţia să depună, până la data prevăzută în prezentul
     regulament, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa,
     pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea
     2019, în original, la secretariatul facultății.

     Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a
     adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
     termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la
     pierderea locului finanțat prin grantul de studii.
                     8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14