Page 9 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 9

8

         Acte necesare înmatriculării:

     - cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de
       facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate conform RMU); Page | 8
     - diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pelocurile
       finanţate de la buget);
     - foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile
       finanţate de la buget);
     - dovada achitării taxei de înmatriculare în valoare de 100 de lei;
     - dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă
       domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul
       Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2018-2019;
     - Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de
       candidat.

     Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie
     săprezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și
     foaie matricolă).

     În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii
     au obligaţia să depună, până la data prevăzută în prezentul regulament,
     diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa, pentru
     candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019,
     în original, la secretariatul facultății.

     Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a
     adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
     termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea
     locului finanțat prin grantul de studii.
                     8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14